Redan klara talare

Anders Ekholm
senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

KEYNOTE - Efter Corona krisen (när det nu är) vad händer?

Anders Ekholm var sedan 2014 vVD, men numera senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi och har bla varit analyschef på Socialdepartementet men även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han har bland annat arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar.

Anders har även arbetat som IT-projektledare, tex för att utveckla det system som staten budgeterar, distribuerar och följer upp statsbudgeten. Anders sitter i olika styrelser för vård och omsorg, AI-start-ups, samt är ordförande i Storstockholms diabetesförening. Han är även en ofta anlitad rådgivare och talare för inspiration och nya lösningar inom olika samhällssektorer. Anders har även publicerat en rad rapporter, kapitel och artiklar om digitalisering och styrning av offentliga verksamheter.

Läs mer

Göran Lindsjö
Internationell AI-rådgivare, Governo

KEYNOTE - Den digitala transformationen i offentlig sektor världen över

Göran tar oss med på en resa ut i världen. Han beskriver hur olika snabbt den digitala transformationen sker i olika regioner, länder och kontinenter. Det gäller både företag och offentlig sektor. Vad beror det på och vad innebär det i närtid och på sikt? Vad prioriterar man och hur samarbetar man? Och kanske framförallt, vad innebär den snabba utvecklingen världen över för svensk del?  

Göran medverkar från USA via länk.

Göran Lindsjö

Göran är rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor med specialisering på AI. Han har en bakgrund som serieentreprenör, företagsledare och styrelsemedlem inom digitalisering och AI. Göran är bosatt i USA och arbetar där med ett nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom digitalisering och AI. Göran har tidigare från Regeringskansliet arbetat med digitalisering och med styrningsfrågor inom svensk offentlig förvaltning liksom varit Sveriges representant i EU i olika digitaliseringsfrågor. Han stöttar flera myndigheter med regeringsuppdrag inom digitalisering och är bl a Founding Fellow till AI Innovation of Sweden. Göran utbildar företagsledningar, politiker, myndighetsledningar och kommunledningar. Han deltar i styrgrupper och är föreläsare internt på företag, på konferenser och universitet.

Läs mer

Klara Palmberg Broryd
PhD i komplexitet och konsult i Broryd industrier

KEYNOTE - Hur man leder förändring i komplexitet

Många ledare upplever en hög grad av komplexitet. I sin föreläsning kommer Klara att ge modeller för att skilja mellan vad som är enkelt, komplicerat och komplext. Vidare kommer du att få ta del av angreppssätt att använda för det komplexa. Föreläsningen utgår från Klaras forskning  och erfarenhet, bl.a. som strategi- och förnyelsedirektör och biträdande stadsdirektör i Nacka kommun. 

Klara Palmberg Broryd

Klara har en bred erfarenhet som chef och förändringsledare. De senaste sju åren har Klara arbetat i Nacka kommun i huvudsak som strategi- och förnyelsedirektör med ansvar för digitalisering, kommunikation, förnyelse och service. Sista året var Klara även biträdande stadsdirektör. Hon har en djup förståelse för offentlig sektors utmaningar och driver som konsult och forskare flera projekt som innebär samspel mellan olika aktörer och om att driva förnyelse i våra komplexa offentliga system. Klara är civilingenjör och teknisk doktor i Kvalitetsteknik från Luleå tekniska universitet och idag affilierad forskare på Handelshögskolan i Stockholm.  

Läs mer

Daniel Antonsson
Strateg, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Här och Nu och Framtiden

Vart är vi på väg? Daniel har lång erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor. DIGG har fått uppdraget av regeringen att leda flera nationella digitaliseringsinitiativ och inom EU pågår mycket inom området. Daniel ger en överblick över vad som händer just nu och skissar på en rimlig framtidsbild.

Läs mer

Malin Klintborg
uppdragsledare för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet

Så flyttar vi fram offentlig sektor mot en datadriven samhällsbyggnadsprocess

Grunden till all datadriven utveckling är tillgången till data. Ska data kunna konsumeras av nationella system måste data vara nationellt standardiserad och tillgänglig för alla. Lantmäteriet har nu regeringens uppdrag att till 2022 standardisera och tillgängliggöra minst två dataset i samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt är Lantmäteriet en av myndigheterna i de regeringsuppdrag som drivs av Myndigheten för digitalisering, där ett nationellt ramverk för grunddata ska etableras samt en infrastruktur för ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och med offentlig sektor. Kom och lyssna till hur Lantmäteriet i samverkan med kommuner, myndigheter och privat sektor jobbar mot en datadriven offentlig sektor med fokus på samhällsbyggnadsprocessen.

Malin Klintborg

Just nu arbetar Malin med Lantmäteriets regeringsuppdrag med syfte att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Det är flera pågående regeringsuppdrag som bland annat handlar om att öka digitaliseringen och standardiseringen av grunddata samt att göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. För Malin som uppdragsledare innebär det samverkan med Sveriges 290 kommuner, cirka 40 myndigheter och aktörer i byggsektorn.

Malin blev vinnare av Donald Davies Stipendium 2018 samt Årets projektledare inom samhällsbyggnad 2019 (utsedd av Cowi)

Läs mer

Jenny Carlstedt
Digitaliseringsstrateg samhällsbyggnad, Sweco

Nyttan av ny teknik i våra framtida smarta städer

Teknikutvecklingen som sker är redan en del av vår vardag och i våra städer – något som vi alla behöver förhålla oss till, men också något som vi behöver ta ägandeskap över. Vi behöver fundera på hur och var vi ska investera för att skapa de nyttor som vi önskar. Föredraget kommer prata om nyttodriven utveckling för att stadens digitala transformation ska skapa de trygga, inkluderande och hållbara samhällen som vi önskar leva och bo i.

Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt är en av Swecos IT-konsulter och leder idag Swecos expertnätverk inom Smarta städer och samhällen, med experter från samhällsbyggnadssektorns alla olika discipliner. Jenny arbetar med digitaliseringsfrågor från tidigare skeden, genom hela samhällsbyggnadsprocessen, till digitaliseringens möjligheter i den smarta stadens förvaltning och drift.

Läs mer

Birger Tenow
Solutions Consultant, Blue Prism Nordic

Digitala medarbetare i offentlig sektor

Med minskade resurser, ökad arbetsbelastning, stort rekryteringsbehov, krav på regelefterlevnad, GDPR och datasäkerhet samt växande krav på digitalisering från medborgarna, är det inte konstigt att ledare inom offentlig sektor har svårt att se hur ekvationen ska gå ihop. 

 • Är det möjligt att flytta fokus från att vara reaktiv till att istället bli proaktiv? 
 • Är det möjligt att involvera verksamheten mer i digitaliseringen för att minska beroendet av IT? 
 • Kan verksamheten helt eller delvis fortsätta även om personalen är sjukskriven? 

Under denna session så får du ta del av hur olika organisationer använder digitala medarbetare för att transformera sin verksamhet.

Birger Tenow

Birger arbetar på Blue Prism med att hjälpa organisationer i Norden inom offentlig sektor att digitalisera och automatisera mer med hjälp av digitala medarbetare.

Läs mer

Sandra Barouta Elvin
National Security Officer på Microsoft

Cybersäkerhet - hur förbereder och skyddar du organisationen mot hot i en allt mer digitaliserad värld?

 • Digital transformation & cybersäkerhet - en högaktuell ledningsfråga
 • Nya metoder, verktyg och möjligheter att  förebygga och bekämpa hot
 • Tankar om framtiden - vad händer runt hörnet?

Sandra Barouta Elvin

Sandra har tidigare IT-säkerhetschef på H&M. Hon har över 20 år i olika IT-roller inom såväl privat som offentlig sektor, varav 9 år inom Info/IT-säkerhet.

Läs mer

Andreas Leifsson
omvärlds- och marknadsanalytiker, INERA

Beskrivning, utifrån statistik, hur organisationer och invånare påverkas av digitaliseringen

Presentationen innefattar ett antal nedslag, som tillsammans ger en helhetsbild av hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna inom välfärden. Avsikten är att, utifrån sex olika perspektiv, beskriva:

 • Hur digitaliseringen påverkar organisationer på olika sätt, och förändrar spelplanen
 • Hur digitaliseringen tas emot av olika målgrupper

Andreas Leifsson

Andreas Leifsson kartlägger hur digitaliseringen av kommuner och regioner utvecklas. Det sker exempelvis genom invånartjänsterna som Inera driver, vilka bl.a. innefattar 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Joel Hellermark
VD & Grundare Sana Labs

AI möjliggör framtidens kompetensutveckling

I en värld där mängden medicinsk kunskap fördubblas var 3e månad, berättar Sana Labs VD hur AI kan förstärka och förbättra kompetensutveckling genom effektiv inlärning. I samarbete med några av världens största sjukvårdssystem, levererar Sana Labs individanpassad kompetensutveckling av personal. Lär dig mer om hur du kan få ut värdet av utbildning — genom att varje anställd rekommenderas rätt innehåll, vid rätt tillfälle. 

Joel Hellermark

Joel is the Founder and CEO of Sana Labs, a leading AI company focused on learning. An enterprising child, Joel taught himself to code in C at age 13 and founded his first company, a video recommendation technology, at 16. Joel is an appointed AI-specialist by the Swedish government and was named Sweden's 'top talent' 2018 by Veckans Affärer. In 2019, The Guardian named Joel one of ten people under 35 changing the world for the better. Joel's work on the Sana technology has been featured in leading forums including NAACL, SXSW, Fast Company, TED, BBC, Forbes, Business Insider, Yahoo Finance, Cheddar, Slush, Cognition X, Financial Times, The Guardian, and Wired

Läs mer

Tony McCarrick
Digitaliseringsstrateg, Södertälje Kommun

Digitalisering - Vad väntar vi på?

I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt och möta våra medborgare i en allt mer digitaliserad värld.

VI har ett starkt fokus på  att höja förändringstakten, ta vara på synergieffekter samt öka mervärdet för såväl medborgare som medarbetare i kommunen.

Tony kommer att berätta om hur det jobbar med processer inom AI , IoT RPA, Öppna data och i hur Södertälje arbetar med synergier mellan dessa för att bygga eko system som ger mervärde. Tony kommer visa på tydliga exempel där Södertälje tagit digitaliseringen ett steg längre än många andra.

Tony McCarrick

Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i allt utvecklingsarbete.

Läs mer

Mikael Österlund
Strategist and Architect at eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten

Så skapar eSam verkstad i digital samverkan

För att möta samhällsutmaningarna på ett effektivt sätt utifrån privatpersoner och företagarnas perspektiv behöver offentliga organisationer samverka i allt större utsträckning. Mikael Österlund berättar om det arbete som pågår inom eSam med att driva på, att skapa förutsättningar för och stödja samt skapa verkstad i digitaliseringsarbetet.

Mikael Österlund

Mikael Österlund har en lång erfarenhet från digitaliseringsarbete och samverkan inom offentlig sektor och arbetar inom eSams kansli med strategiska frågor och arkitekturfrågor som är gemensamma för de 27 myndigheter och SKR som ingår i eSam.

Läs mer

Carolina Emanuelson
Partner Manager, Hack for Sweden & Hack the Crisis Sweden

Hack for Sweden - plattformen för medborgardriven innovation för ett Sverige 4.0

Vilka utmaningar står Sverige som välfärdssamhälle inför och vem ska lösa dem?

Hör Carolina Emanuelson berätta om regeringsuppdraget som på 2 år gick från ett årligt myndighetshackathon till en folkrörelse där hela innovationsekosystemet samarbetar för att skapa innovativa lösningar på Sveriges främsta samhällsutmaningar. Vad är medborgardriven innovation och vilken roll spelar öppna data i detta?

Sverige står inför en mängd utmaningar som behöver lösas. Offentlig sektor kommer inte kunna göra det på egen hand, inte heller privat sektor. Samarbete över traditionella gränser har aldrig varit viktigare liksom inkludering av Sveriges medborgare som både kan adressera kritiska områden och vara med att ta fram lösningar. Innovationsprocessen behöver demokratiseras och inte ägas av enskilda aktörer.

I denna föreläsning får du en bild av:

 • Sveriges innovationssystem, utmaningar och möjligheter
 • Vikten av öppna data för innovativa lösningar för ökad samhällsnytta
 • Medborgardriven innovation - på riktigt
 • Presentation från vinnarna i Hack for Sweden 2019, Labour Market - från idé till Sveriges första digitala SYV och hur de ställde om i samband med Covid-19
 • Världens största digitala hackathon - Hack for Earth, Powerd by Hack for Sweden

Carolina Emanuelson

Carolina har bakgrund från både privat och offentlig verksamhet och har arbetat inom IT-sektorn i nästan 20 år. I lite mer än 1 år var hon en av nyckelpersonerna i att utveckla och driva Hack for Sweden - regeringsuppdraget för medborgardriven innovation och ökad användning av öppna data. På kort tid gick Hack for Sweden från att vara ett årligt hackathon till en rörelse med en närvaro 365 dagar om året, nationellt men också internationellt. Med en inställning om att 'allt är möjligt' ser hon inga gränser för vad som kraften i medborgardriven innovation kan skapa!

Läs mer

Kenneth Zetterberg
Moderator

VÄRD FÖR DAGEN

Kenneth Zetterberg har mer än 20 års erfarenhet av utveckling IT, e-förvaltning och digitalisering. Kenneth har förutom olika roller som konsult och  strategisk rådgivare, även varit Kvalitets och processchef på ett större energiföretag. I rollen som konsult har Kenneth främst agerat inom offentlig sektor med flera strategiska digitaliseringsuppdrag hos några stora kommuner och SKR (Sveriges kommuner och Regioner). Bl.a. har Kenneth varit projektledare för utvecklingen av DelaDigitalt.se och regeringsuppdraget Serverat – Förenklat företagande. 

De senaste åren har Kenneth haft uppdrag hos Naturvårdsverket där han bl.a. är programledare inom miljösektorns digitaliseringssamverkan Smart Miljöinformation. Kenneth har också varit gruppledare arkitektgruppen i regeringsuppdraget Säkert och effektivt informationsutbyte som samordnades av Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG. “Att förstå och leda människor och grupper i förändringsresan och samtidigt använda teknikens möjligheter är det jag brinner för.”, säger Kenneth

Läs mer

NOWBiZ Business Events

We connect Business Executives!